Skip to content
全新推出
課程資訊

初中數學常規班

數學
Previous slide
Next slide

中一數學常規班​

數學常規課程 – Eric Sir

每堂1.5小時,課程會先教授基礎概念,以及教常見題型為主,讓同學穩取一定分數。


進而教授比較進階的考試題型,往往同學只係做書的練習並不足夠,同考試題型相差甚多,當考試遇到未見過的問法便容易失分,我哋正正針對依點讓同學掌握各種考試技巧,於考試不再迷惘,提升應試能力。

• 結合日校與補習經驗,兩者相輔相成,高效讓同學掌握每課重點及相關答題技巧!
• 以有趣例子解釋複雜沉悶的數學概念,化繁爲簡,務求令學生易學易明!
• 配合Eric Sir多年教學經驗,深入探討LQ及MC嘅每一種題型同問法,概念與技巧兼備!
• Eric Sir親自傳授MC滿分神話嘅獨門技巧,等你面對MC嘅時候唔會再淆底!
• 提供額外獨家練習,令同學熟悉變化題型,掌握Eric Sir教授嘅數神級做數思維!

Previous slide
Next slide

中二數學常規班​

數學常規課程 – Eric Sir

每堂1.5小時,課程會先教授基礎概念,以及教常見題型為主,讓同學穩取一定分數。


進而教授比較進階的考試題型,往往同學只係做書的練習並不足夠,同考試題型相差甚多,當考試遇到未見過的問法便容易失分,我哋正正針對依點讓同學掌握各種考試技巧,於考試不再迷惘,提升應試能力。

• 結合日校與補習經驗,兩者相輔相成,高效讓同學掌握每課重點及相關答題技巧!
• 以有趣例子解釋複雜沉悶的數學概念,化繁爲簡,務求令學生易學易明!
• 配合Eric Sir多年教學經驗,深入探討LQ及MC嘅每一種題型同問法,概念與技巧兼備!
• Eric Sir親自傳授MC滿分神話嘅獨門技巧,等你面對MC嘅時候唔會再淆底!
• 提供額外獨家練習,令同學熟悉變化題型,掌握Eric Sir教授嘅數神級做數思維!

Previous slide
Next slide

中三數學常規班​

數學常規課程 – Eric Sir

每堂1.5小時,課程會先教授基礎概念,以及教常見題型為主,讓同學穩取一定分數。


進而教授比較進階的考試題型,往往同學只係做書的練習並不足夠,同考試題型相差甚多,當考試遇到未見過的問法便容易失分,我哋正正針對依點讓同學掌握各種考試技巧,於考試不再迷惘,提升應試能力。

• 結合日校與補習經驗,兩者相輔相成,高效讓同學掌握每課重點及相關答題技巧!
• 以有趣例子解釋複雜沉悶的數學概念,化繁爲簡,務求令學生易學易明!
• 配合Eric Sir多年教學經驗,深入探討LQ及MC嘅每一種題型同問法,概念與技巧兼備!
• Eric Sir親自傳授MC滿分神話嘅獨門技巧,等你面對MC嘅時候唔會再淆底!
• 提供額外獨家練習,令同學熟悉變化題型,掌握Eric Sir教授嘅數神級做數思維!